エミレーツ航空
2009年
2月 EK317 関 西 → ドバイ
夜 食 朝 食
EK317-001 EK317-002
サイコロステーキ オムレツ
2月 EK719 ドバイ → ナイロビ
昼 食
EK719-001
カレー 2種
3月 EK720 ナイロビ → ドバイ
夕 食
EK720-001 EK720-002
食前酒 オリエンタルチキン
3月 EK720 ドバイ → 関 西
夜 食 軽 食
EK316-001 EK316-002
チキン照焼丼 オムレツ